Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

http://geolib.geo.auth.gr/digeo/index.php/bgsg/oai [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 9/4/2009
Checked 1 times
Check failed 0 times
Last checked: 9/4/2009

Record Counts

  Metadata Formats
Sets marcxml Count oai_dc Count oai_marc Count rfc1807 Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 1647 ListIdentifiers ListRecords 1647 ListIdentifiers ListRecords 1647 ListIdentifiers ListRecords 1647
Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (bgsg)
ListIdentifiers ListRecords 1647 ListIdentifiers ListRecords 1647 ListIdentifiers ListRecords 1647 ListIdentifiers ListRecords 1647
Άρθρα (bgsg:ART)
ListIdentifiers ListRecords 1647 ListIdentifiers ListRecords 1647 ListIdentifiers ListRecords 1647 ListIdentifiers ListRecords 1647