سامانه مديريت اطلاعات تحقيقاتي

http://eprints.arums.ac.ir/cgi/oai2 [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 12/4/2009
Checked 3 times
Check failed 0 times
Last checked: 9/5/2011

Record Counts

  Metadata Formats
Sets context_object Count didl Count mets Count oai_dc Count uketd_dc Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 1192 ListIdentifiers ListRecords 1192 ListIdentifiers ListRecords 1192 ListIdentifiers ListRecords 1192 ListIdentifiers ListRecords 1192
وضعیت = در حال چاپ (7374617475733D696E7072657373)
ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7 ListIdentifiers ListRecords 7
وضعیت = منتشر شده (7374617475733D707562)
ListIdentifiers ListRecords 1207 ListIdentifiers ListRecords 1207 ListIdentifiers ListRecords 1207 ListIdentifiers ListRecords 1207 ListIdentifiers ListRecords 1207
وضعیت = ثبت شده (7374617475733D7375626D6974746564)
ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26 ListIdentifiers ListRecords 26
وضعیت = چاپ نشده (7374617475733D756E707562)
ListIdentifiers ListRecords 296 ListIdentifiers ListRecords 296 ListIdentifiers ListRecords 296 ListIdentifiers ListRecords 296 ListIdentifiers ListRecords 296
موضوع = QS آناتومی انسان (7375626A656374733D5153)
ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42 ListIdentifiers ListRecords 42
موضوع = QT فیزیولوژی (7375626A656374733D5154)
ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38 ListIdentifiers ListRecords 38
موضوع = QU بیوشیمی (7375626A656374733D5155)
ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68 ListIdentifiers ListRecords 68
موضوع = QV فارماکولوژی (7375626A656374733D5156)
ListIdentifiers ListRecords 156 ListIdentifiers ListRecords 156 ListIdentifiers ListRecords 156 ListIdentifiers ListRecords 156 ListIdentifiers ListRecords 156
موضوع = QW میکروب شناسی و ایمنی شناسی (7375626A656374733D5157)
ListIdentifiers ListRecords 124 ListIdentifiers ListRecords 124 ListIdentifiers ListRecords 124 ListIdentifiers ListRecords 124 ListIdentifiers ListRecords 124
موضوع = QX انگل شناسی (7375626A656374733D5158)
ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34 ListIdentifiers ListRecords 34
موضوع = QY آسیب شناسی بالینی (7375626A656374733D5159)
ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17 ListIdentifiers ListRecords 17
موضوع = QZ آسیب شناسی (7375626A656374733D515A)
ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33
موضوع = W حرفه پزشکی (7375626A656374733D57)
ListIdentifiers ListRecords 126 ListIdentifiers ListRecords 126 ListIdentifiers ListRecords 126 ListIdentifiers ListRecords 126 ListIdentifiers ListRecords 126
موضوع = W حرفه پزشکی: W.18 آموزش پزشکی (7375626A656374733D57:3138)
ListIdentifiers ListRecords 52 ListIdentifiers ListRecords 52 ListIdentifiers ListRecords 52 ListIdentifiers ListRecords 52 ListIdentifiers ListRecords 52
موضوع = W حرفه پزشکی: W.20.55 H9 عناوین ویژه (7375626A656374733D57:32302E3535)
ListIdentifiers ListRecords 43 ListIdentifiers ListRecords 43 ListIdentifiers ListRecords 43 ListIdentifiers ListRecords 43 ListIdentifiers ListRecords 43
موضوع = W حرفه پزشکی: W 26/55.I4 انفورماتیک پزشکی ، سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات (7375626A656374733D57:32362F35352E4934)
ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22
موضوع = W حرفه پزشکی: W.50 اخلاق پزشکی (7375626A656374733D57:3530)
ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5 ListIdentifiers ListRecords 5
موضوع = WA بهداشت عمومي (7375626A656374733D5741)
ListIdentifiers ListRecords 160 ListIdentifiers ListRecords 160 ListIdentifiers ListRecords 160 ListIdentifiers ListRecords 160 ListIdentifiers ListRecords 160
موضوع = WA بهداشت عمومي: WA 30 بهداشت محيط (7375626A656374733D5741:3330)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
موضوع = WA بهداشت عمومي: WA 400 بهداشت حرفه ای (7375626A656374733D5741:343030)
ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27 ListIdentifiers ListRecords 27
موضوع = WA بهداشت عمومي: WA. 900 آمار حياتي (7375626A656374733D5741:393030)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
موضوع = WA بهداشت عمومي: WA 18 آموزش بهداشت (7375626A656374733D5741:57413138)
ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30 ListIdentifiers ListRecords 30
موضوع = WB پزشکی عملی (7375626A656374733D5742)
ListIdentifiers ListRecords 61 ListIdentifiers ListRecords 61 ListIdentifiers ListRecords 61 ListIdentifiers ListRecords 61 ListIdentifiers ListRecords 61
موضوع = WC بیماریهای واگیر (7375626A656374733D5743)
ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47
موضوع = WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی (7375626A656374733D5744)
ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53 ListIdentifiers ListRecords 53
موضوع = WE سیستم عضلانی اسکلتی (7375626A656374733D5745)
ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20 ListIdentifiers ListRecords 20
موضوع = WF سیستم تنفسی (7375626A656374733D5746)
ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47 ListIdentifiers ListRecords 47
موضوع = WG سیستم قلب و عروق (7375626A656374733D5747)
ListIdentifiers ListRecords 102 ListIdentifiers ListRecords 102 ListIdentifiers ListRecords 102 ListIdentifiers ListRecords 102 ListIdentifiers ListRecords 102
موضوع = WH سیستم های خونی و لنغاوی (7375626A656374733D5748)
ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16 ListIdentifiers ListRecords 16
موضوع = WI سیستم گوارشی (7375626A656374733D5749)
ListIdentifiers ListRecords 77 ListIdentifiers ListRecords 77 ListIdentifiers ListRecords 77 ListIdentifiers ListRecords 77 ListIdentifiers ListRecords 77
موضوع = WJ سیستم ادراری (7375626A656374733D574A)
ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46 ListIdentifiers ListRecords 46
موضوع = WK سیستم غدد (7375626A656374733D574B)
ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36 ListIdentifiers ListRecords 36
موضوع = WL سیستم عصبی (7375626A656374733D574C)
ListIdentifiers ListRecords 72 ListIdentifiers ListRecords 72 ListIdentifiers ListRecords 72 ListIdentifiers ListRecords 72 ListIdentifiers ListRecords 72
موضوع = WM روانپزشکی (7375626A656374733D574D)
ListIdentifiers ListRecords 103 ListIdentifiers ListRecords 103 ListIdentifiers ListRecords 103 ListIdentifiers ListRecords 103 ListIdentifiers ListRecords 103
موضوع = WN پرتو شناسی (7375626A656374733D574E)
ListIdentifiers ListRecords 75 ListIdentifiers ListRecords 75 ListIdentifiers ListRecords 75 ListIdentifiers ListRecords 75 ListIdentifiers ListRecords 75
موضوع = WO جراحی (7375626A656374733D574F)
ListIdentifiers ListRecords 103 ListIdentifiers ListRecords 103 ListIdentifiers ListRecords 103 ListIdentifiers ListRecords 103 ListIdentifiers ListRecords 103
موضوع = WP بیماریهای زنان (7375626A656374733D5750)
ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73 ListIdentifiers ListRecords 73
موضوع = WQ مامایی (7375626A656374733D5751)
ListIdentifiers ListRecords 211 ListIdentifiers ListRecords 211 ListIdentifiers ListRecords 211 ListIdentifiers ListRecords 211 ListIdentifiers ListRecords 211
موضوع = WQ مامایی: WQ.18 آموزش مامايي (7375626A656374733D5751:57512E3138)
ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45 ListIdentifiers ListRecords 45
موضوع = WR بیماریهای پوست (7375626A656374733D5752)
ListIdentifiers ListRecords 52 ListIdentifiers ListRecords 52 ListIdentifiers ListRecords 52 ListIdentifiers ListRecords 52 ListIdentifiers ListRecords 52
موضوع = WS بیماریهای کودکان (7375626A656374733D5753)
ListIdentifiers ListRecords 131 ListIdentifiers ListRecords 131 ListIdentifiers ListRecords 131 ListIdentifiers ListRecords 131 ListIdentifiers ListRecords 131
موضوع = WT بیماریهای مزمن و بیماریهای سالمندان (7375626A656374733D5754)
ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13 ListIdentifiers ListRecords 13
موضوع = WU دندانپزشکی .جراحی دهان (7375626A656374733D5755)
ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2 ListIdentifiers ListRecords 2
موضوع = WV بیماریهای گوش و حلق و بینی (7375626A656374733D5756)
ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22
موضوع = WW چشم پزشکی (7375626A656374733D5757)
ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22 ListIdentifiers ListRecords 22
موضوع = WX بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی (7375626A656374733D5758)
ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24 ListIdentifiers ListRecords 24
موضوع = WY پرستاری (7375626A656374733D5759)
ListIdentifiers ListRecords 85 ListIdentifiers ListRecords 85 ListIdentifiers ListRecords 85 ListIdentifiers ListRecords 85 ListIdentifiers ListRecords 85
موضوع = WY پرستاری: WY.18 آموزش پرستاری (7375626A656374733D5759:31382E31)
ListIdentifiers ListRecords 64 ListIdentifiers ListRecords 64 ListIdentifiers ListRecords 64 ListIdentifiers ListRecords 64 ListIdentifiers ListRecords 64
موضوع = WZ تاریخ پزشکی (7375626A656374733D575A)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
نوع سند = مقاله (74797065733D61727469636C65)
ListIdentifiers ListRecords 510 ListIdentifiers ListRecords 510 ListIdentifiers ListRecords 510 ListIdentifiers ListRecords 510 ListIdentifiers ListRecords 510
نوع سند = کتاب (74797065733D626F6F6B)
ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33 ListIdentifiers ListRecords 33
نوع سند = بخشی از کتاب (74797065733D626F6F6B5F73656374696F6E)
ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3 ListIdentifiers ListRecords 3
نوع سند = موضوع کنفرانس یا کارگاه (74797065733D636F6E666572656E63655F6974656D)
ListIdentifiers ListRecords 385 ListIdentifiers ListRecords 385 ListIdentifiers ListRecords 385 ListIdentifiers ListRecords 385 ListIdentifiers ListRecords 385
نوع سند = طرح تحقيقاتي (74797065733D6D6F6E6F6772617068)
ListIdentifiers ListRecords 207 ListIdentifiers ListRecords 207 ListIdentifiers ListRecords 207 ListIdentifiers ListRecords 207 ListIdentifiers ListRecords 207
نوع سند = ثبت (74797065733D706174656E74)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
نوع سند = منابع آموزشی (74797065733D7465616368696E675F7265736F75726365)
ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1 ListIdentifiers ListRecords 1
نوع سند = پایان نامه (74797065733D746865736973)
ListIdentifiers ListRecords 203 ListIdentifiers ListRecords 203 ListIdentifiers ListRecords 203 ListIdentifiers ListRecords 203 ListIdentifiers ListRecords 203