Thư viện trường Đại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh

http://lib.ueh.edu.vn/oai.aspx [ Identify, ListSets, ListMetadataFormats, ListIdentifiers, ListRecords ]


First checked: 10/24/2011
Checked 1 times
Check failed 0 times
Last checked: 10/24/2011

Record Counts

  Metadata Formats
Sets marc21 Count oai_dc Count
- No setSpec - ListIdentifiers ListRecords 42592 ListIdentifiers ListRecords 42592
Sách tham khảo (1)
ListIdentifiers ListRecords 18330 ListIdentifiers ListRecords 18330
Báo - Tạp chí ngoại văn (10)
ListIdentifiers ListRecords 706 ListIdentifiers ListRecords 706
Đĩa CD (11)
ListIdentifiers ListRecords 12 ListIdentifiers ListRecords 12
Luận văn Thạc sĩ nước ngoài (13)
ListIdentifiers ListRecords 169 ListIdentifiers ListRecords 169
Báo - Tạp chí (14)
ListIdentifiers ListRecords 8111 ListIdentifiers ListRecords 8111
Bài trích (15)
ListIdentifiers ListRecords 2821 ListIdentifiers ListRecords 2821
Luận văn Thạc sĩ (2)
ListIdentifiers ListRecords 4196 ListIdentifiers ListRecords 4196
Luận án Tiến sĩ (3)
ListIdentifiers ListRecords 218 ListIdentifiers ListRecords 218
Sách giáo trình (4)
ListIdentifiers ListRecords 1405 ListIdentifiers ListRecords 1405
Sách điện tử (5)
ListIdentifiers ListRecords 11 ListIdentifiers ListRecords 11
Nguồn tin điện tử (6)
ListIdentifiers ListRecords 159 ListIdentifiers ListRecords 159
Chuyên đề tốt nghiệp (7)
ListIdentifiers ListRecords 5689 ListIdentifiers ListRecords 5689
Công trình nghiên cứu khoa học (8)
ListIdentifiers ListRecords 765 ListIdentifiers ListRecords 765